ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A www.lipotipek.hu internetes címen elérhető weboldal a LIONKEY Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-033052; székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Gyöngyös utca 22.; elektronikus levelezési cím: info@lionkey.eu; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett online felület (a továbbiakban: Webshop), ahol a Lipóti Látogatóközpontban a Szolgáltató szervezésében megrendezésre kerülő péksütemény és cukrász élmény-kurzusokon (a továbbiakban: Kurzusok) való részvételre jogosító jegyek (a továbbiakban: Jegyek), valamint a jegyvásárlásra fordítható élménykuponok (a továbbiakban: Utalványok) megvásárolhatók. A Webshop böngészésének szabályait, a jegy- és utalványvásárlás, valamint a hírlevél-feliratkozás feltételeit az alábbi általános szerződési feltételek (továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) tartalmazzák.

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos szövege a Webshop oldalán https://lipotipek.hu/aszf áll rendelkezésre. A Szolgáltató kérésre a korábban hatályban volt Általános Szerződési Feltételeket rendelkezésre bocsátja.

A jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő egyedi szerződések a magyar jogszabályok szerint értelmezendők, és az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalúan megváltoztassa. A Szolgáltató a módosuló rendelkezéseket a hatálybalépést megelőzően 15 nappal a jelen weboldalon teszi közzé a hatálybalépés dátumának feltüntetésével. Amennyiben a Szolgáltató kifejezetten eltérően nem rendelkezik, a módosuló rendelkezéseket a hatálybalépést követően megkötésre kerülő szerződések tekintetében kell alkalmazni. Ha a Szolgáltató a módosuló rendelkezéseket a már megkötött szerződések tekintetében is alkalmazni kívánja, erről az érintett Vásárlókat külön tájékoztatja; a korábban alkalmazott rendelkezésektől eltérő rendelkezés csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a Vásárló a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

A Webshop böngészése vagy a hírlevelekre való feliratkozás nem keletkeztet vásárlási kötelezettséget, azonban a jelen Általános Szerződési Feltételek ezen esetekben is megfelelően és értelemszerűen alkalmazandók.

A Webshop oldalain található minden szöveges, képi és egyéb tartalom, ideértve az oldal forráskódját, a Szolgáltató vagy a Lipóti Pékség tulajdonát képezik és szerzői jogi védelem, illetőleg iparjogvédelmi oltalom alatt állnak. A szerzői jogról szóló törvény által szabályozott szabad felhasználás esetei kivételével a Webshop oldalain megjelenített tartalom kizárólag a Szolgáltató és szükség szerint a Lipóti Pékség előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Webshop biztonságos és vírusoktól, kémprogramoktól és egyéb hibáktól mentes működését, de nem garantálja mindezeket. A Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Webshop használatából, annak esetleges használatra való alkalmatlan állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok jogosulatlan megváltoztatásából keletkeznek, vagy amelyek az információ továbbításának késedelméből, számítógépes vírusfertőzésből, rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

2. A HÍRLEVELEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A Szolgáltató hírleveleiben a Lipóti Pék legújabb kurzusairól és egyéb híreiről nyújt tájékoztatást azok részére, akik ehhez előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárultak, vagyis a hírlevelekre feliratkoztak. A Lipóti Pék hírleveleire bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy feliratkozhat a Webshop Hírlevél menüpontjában neve és e-mail címe megadásával, valamint az adatok alatt található jelölőnégyzet kipipálásával, amellyel kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és elfogadja, továbbá hozzájárul a megadott adatai kezeléséhez hírlevelek küldése céljából az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. A jelölőnégyzet kipipálása nélkül a feliratkozás nem lehetséges.

A Szolgáltatónak nem áll módjában a feliratkozáskor megadott adatok valódiságát, helytállóságát vagy a feliratkozó jogosultságát ellenőrizni. Minden esetben a feliratkozó felel és szavatol azért, hogy saját valós adatait adja meg és hozzájárulása megfelel a jogszabályoknak.

Amennyiben a feliratkozó nem kíván több hírlevelet kapni, hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja a hírlevél alján található „Leiratkozom” gombra kattintva. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul törli a nyilvántartásából a leiratkozó adatait és részére nem küld több hírlevelet.

A Szolgáltató hírleveleiben a Lipóti Pék legújabb kurzusairól és egyéb híreiről nyújt tájékoztatást azok részére, akik ehhez előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárultak, vagyis a hírlevelekre feliratkoztak. A Lipóti Pék hírleveleire bármely 18. életévét betöltött cselekvőképes természetes személy feliratkozhat a Webshop Hírlevél menüpontjában neve és e-mail címe megadásával, valamint az adatok alatt található jelölőnégyzet kipipálásával, amellyel kijelenti, hogy az Adatkezelési tájékoztatót elolvasta és elfogadja, továbbá hozzájárul a megadott adatai kezeléséhez hírlevelek küldése céljából az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően. A jelölőnégyzet kipipálása nélkül a feliratkozás nem lehetséges. A „Feliratkozás” gombra kattintás után a Szolgáltató a megadott e-mail címre egy aktiváló e-mailt küld, az e-mailben található linkre kattintva véglegesíthető a feliratkozás.

3. A WEBSHOPBAN TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3.1. A Vásárló

A Webshopban 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek, valamint jogi személyek vásárolhatnak, amennyiben a jelen Általános Szerződési Feltételeket megismerik és magukra nézve kötelezőnek elfogadják (a továbbiakban: Vásárló). A Kurzusokon a 12. életévüket betöltött kiskorúak is részt vehetnek, de 14. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag felnőtt kíséretében.

A jogi személy nevében történő szerződéskötés esetén annak a szerződéskötésre jogosultsággal rendelkező természetes személynek a nevét is meg kell adni, aki a Webshopban a vásárlás iránt személyesen intézkedik. Ez a személy a megrendelés elküldésével egyidejűleg nyilatkozik is arról, hogy jogosult a jogi személy nevében eljárni és szerződést kötni.

A Vásárló az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy megfelel a jelen pontban rögzített feltételeknek és amennyiben más személyek számára vásárol Jegyet vagy Utalványt, biztosítja, hogy megfeleljenek a jelen pontban rögzített feltételeknek.

3.2. A szerződéskötés

A Webshopban elektronikus úton leadott megrendeléssel lehet vásárolni, a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. A Szolgáltató és a Vásárló között szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja a Vásárlónak a Kurzuson való részvételét és megküldi a vásárolt Jegyet (Jegyeket), illetve Utalványt (Utalványokat). A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződésnek minden esetben részét képezik a szerződés létrejöttekor hatályos Általános Szerződési Feltételek, valamint a megrendelés során a Vásárló által megadott adatok. A szerződés csak akkor jön létre, ha a Vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja, és ezt a megrendelés elküldésével egyidejűleg a Szolgáltató számára visszaigazolja.

A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit és a Webshop tartalmát együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni. A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződésnek nem válik tartalmává a közöttük korábban esetlegesen kialakult szokás vagy gyakorlat, sem pedig az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződések alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások.

A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek. A szerződéskötés nyelve a magyar. A Szolgáltató a szerződést az annak létrejöttekor hatályos Általános Szerződési Feltételekkel együtt iktatja, és a szerződés megszűnését követő 5 évig megőrzi.

3.3. A szerződés tárgya

A Vásárló a Webshopban a Kurzusokon való részvételre jogosító foglalási kódot (Jegyet) és a jegyvásárlásra fordítható Utalványt vásárolhat (a továbbiakban együtt: Termék).

A Vásárló a Kurzusok árát, időpontjait, tematikáját és részletes ismertetőjét (programját) a Webshop „Kurzusok” menüpontjában ismerheti meg.

A Vásárló az Utalványt a Webshopban, a vásárlástól számított 1 éven belül használhatja fel a rajta feltüntetett Kurzusra történő jegyvásárláshoz. Ha a megvásárolt jegyek értéke nem éri el az Utalvány szerint felhasználható összeget, a fel nem használt összeg a későbbiekben is felhasználható az Utalvány érvényességi idején (1 év) belül. Ha a vásárlás összege magasabb, mint az Utalványon felhasználható összeg, a fennmaradó összeg más elektronikus fizetési móddal egyenlíthető ki. A Vásárló egy vásárlás alkalmával több Utalványt is felhasználhat. A Vásárló tudomásul veszi, hogy az Utalvány kizárólag ingyenesen ruházható át más személyre, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre nem váltható.

3.4. Az ellenérték

A Termék ellenértéke minden esetben a kiválasztott Termék mellett Magyarország törvényes fizetőeszközében (forintban) feltüntetett, a Vásárló által ténylegesen fizetendő, az általános forgalmi adót tartalmazó összeg. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ellenérték összegének megváltoztatására, azzal, hogy a módosítás a már megrendelt Termékekért fizetendő ellenérték összegét nem befolyásolja.

A Szolgáltató időszakos akciók keretében az általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosíthat a Kurzusok részvételi díjából. Az aktuális akciók feltételeiről és időtartamáról a Szolgáltató a Webshopban az egyes Kurzusok mellett nyújt tájékoztatást.

A Szolgáltató legjobb igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy egyes adatok, információk tévesen vagy nem teljes körűen jelennek meg a Webshopban. Amennyiben a Webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a Termékek adatainál vagy az áraknál, a Szolgáltató fenntartja a jogot a helyesbítésre. Amennyiben a Webshopban hibás adat vagy hibás összeg kerül feltüntetésre, a Szolgáltató nem köteles a Terméket a feltüntetett (hibás) tulajdonságokkal vagy áron értékesíteni. A Szolgáltató ilyen esetben felajánlhatja a Vásárlónak, hogy a megrendelést a valós tulajdonságokkal, illetve a helyes (tényleges) áron teljesíti, amelynek ismeretében a Vásárló eldöntheti, hogy eláll vásárlási szándékától vagy megerősíti azt. Hibás adat lehet különösen (de nem kizárólag) a Kurzus időpontja vagy időtartama, hibás árnak pedig különösen (de nem kizárólag) a nyilvánvalóan téves, irreálisan alacsony, feltűnő értékaránytalanságot tükröző ár tekintendő, ami az adott jegy vagy utalvány szokásos árától jelentősen eltér.

3.5. A vásárlás menete

A Vásárló a Kurzusok menüpontban választhatja ki, hogy melyik Kurzusra kíván jegyet vásárolni. Az adott Kurzus részletes ismertetőjét megnyitva vagy a „Foglalás” gombra kattintva a Kurzus címe alatt legördülő menüből kiválaszthatja az időpontot, valamint az ellenérték összege alatt a + és – jelek segítségével a mennyiséget, és a megvásárolni kívánt Terméke/ke/t a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba (a továbbiakban: Kosár) helyezheti.

A Vásárló az „Utalvány” menüpontban választhatja ki, hogy melyik Kurzusra kíván Utalványt vásárolni. A legördülő menüből kiválaszthatja a Kurzust (időpont nélkül), majd a „Részletek” gombra kattintva az ellenérték összege alatti + és – jelek segítségével kiválaszthatja a mennyiséget, és a megvásárolni kívánt Utalványt vagy Utalványokat a „Kosárba” gomb megnyomásával a Kosárba helyezheti. Az előző oldalon a „Részletek” gomb helyett a Vásárló egyből a „Foglalás” gombra is kattinthat, amellyel a kiválasztott Utalványt közvetlenül a Kosárba helyezheti (a kattintások számának megfelelő mennyiségben).

A képernyő jobb felső sarkában, a címsor jobb szélén található Kosár ikonra kattintva a Vásárló megtekintheti a Kosárba helyezett Termékeket, azok mennyiségét és árát. Itt ellenőrizheti a megrendelés helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket szükség szerint módosíthat, javíthat is, továbbá amennyiben rendelkezik Utalvánnyal, annak kuponkódját már itt beírhatja és a kupont beválthatja. A Vásárló innen a megfelelő gombra kattintással folytathatja a vásárlást vagy továbbléphet a pénztárhoz (a továbbiakban: Pénztár). A képernyő jobb alsó sarkában megjelenő Kosár ikonra kattintva a Kosár tartalma felugró ablakként is megjeleníthető, ahonnan a Vásárló szintén elérheti a „Pénztár” gombot és gyorsabban a Pénztárhoz léphet.

A Webshop „Pénztár” oldalán ugyancsak lehetőség nyílik a kuponkód beváltására. Ezt követően a Vásárló megadhatja számlázási és kapcsolattartási adatait, több Jegy vásárlása esetén a Résztvevők nevét, majd áttekintheti a rendelés tartalmát, és kifizetheti a Kosárba helyezett Termékek ellenértékét. A „Pénztár” oldalon csillaggal jelölt adatok (számlázási adatok, e-mail cím) megadása kötelező, ezek nélkül nem lehet továbblépni. Amennyiben a rendelés tartalmát módosítani kívánja, a Vásárló az előző oldalra való visszalépéssel vagy a képernyő jobb felső sarkában, a címsor jobb szélén található Kosár ikonra kattintva a Pénztárból visszatérhet a Kosarához.

A Webshopban történő vásárlás előfeltétele a jelen Általános Szerződési Feltételekben, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadása. A megrendelés elküldését megelőzően a Vásárló a megfelelő jelölőnégyzetek kipipálásával kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, és az azokban foglaltakat magára nézve – mint akaratával megegyezőt – kötelezőként elfogadja. A jelölőnégyzetek kipipálása nélkül a vásárlás nem véglegesíthető

A vásárlásnak szintén előfeltétele, hogy a Vásárló kifejezetten tudomásul vegye, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után. Ezért a megrendelés elküldését megelőzően a Vásárlónak a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával ki kell jelentenie azt is, hogy kifejezetten tudomásul veszi, hogy a továbblépés, vagyis a „Fizetés Barionnal” gombra kattintás fizetési kötelezettséget von maga után. A jelölőnégyzet kipipálása nélkül a vásárlás nem véglegesíthető.

A Webshopban kizárólag internetes bankkártyás fizetésre van lehetőség. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A fizetéshez használhatók a Mastercard vagy Maestro bankkártyák, a Visa vagy Electron bankkártyák, valamint az Amex bankkártyák, illetve a Barion tárca. A kötelező adatok megadását, az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását, valamint a fizetési kötelezettség tudomásulvételét követően a Vásárló a „Fizetés Barionnal” gombbal a Barion fizetési oldalára kerül átirányításra.

A Barion internetes felületén szükséges megadni a tranzakció lebonyolításához a Barion által kért adatokat. A Szolgáltató a Vásárló kártyaadatainak, illetve a mögötte álló számla adatainak semmilyen formában nem jut birtokába. A „Fizetem” valamint a „Mégsem” gombokra kattintással a Vásárló visszairányításra kerül a Webshop felületére, ahol a tranzakció sikerességéről, illetve sikertelenségéről tájékoztatást kap. A tájékoztatás egyúttal a Vásárló által megadott e-mail címre e-mailben is megküldésre kerül. A fizetési tranzakció annak sikeres végrehajtását követően nem vonható vissza.

A Szolgáltató a Vásárlónak a vásárlás után késedelem nélkül e-mailben a rendelés adatait tartalmazó automatikus visszaigazolást küld arról, hogy megkapta a Vásárló rendelését. A Szolgáltató a rendelés elküldését követő 24 órán belül e-mailben visszaigazolja a Vásárlónak a Kurzuson való részvételét és megküldi a Jegyét, illetve kinyomtatható formában megküldi az Utalványt, továbbá csatolja a vásárlásról kiállított számlát. A Szolgáltató és a Vásárló közötti szerződés ez utóbbi e-mail megküldésével jön létre.

3.6. A Felek jogai és kötelezettségei, felelőssége

A Vásárlónak a vásárlás véglegesítése (fizetés) előtt bármikor lehetősége van módosítani a Kosár tartalmát (a böngészőben a visszalépve az előző oldalra) vagy az által bevitt adatokat. A Vásárló felel azért, hogy az általa megadott adatok valósak, helyesek és pontosak legyenek, valamint azért, hogy az általa megadott e-mail cím olyan e-mail fiókhoz tartozzon, amelyre küldött üzenetek kézbesíthetőek és amely e-mail fiókba érkező üzenetek érkezését rendszeresen ellenőrzi, vagy amelyek érkezéséről rendszeresen értesül. Ha a Vásárló a rendelés véglegesítését követően a megadott adatokban hibát észlel, akkor haladéktalanul kezdeményeznie szükséges a helyesbítést a megadott e-mail címről küldött e-mail útján, vagy telefonon. Ennek elmaradásából vagy késedelméből eredő következmények a Vásárlót terhelik.

A Vásárló vállalja, hogy Jegyét vagy Utalványát nem teszi hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személyek számára. A Vásárló tudomásul veszi, hogy Jegyének vagy Utalványának jogosulatlan harmadik személyek általi felhasználásával összefüggően a felelősség minden következmény tekintetében a Vásárlót terheli.

A Vásárló a választott Kurzus időpontja előtt 1 héttel jogosult díjmentesen módosítani a Kurzus típusát és/vagy dátumát a megadott e-mail címről küldött e-mail útján, vagy telefonon. A Vásárló a választott Kurzus időpontja előtt legalább 7 nappal jogosult a Kurzuson való részvételét díjmentesen lemondani; a Szolgáltató a befizetett részvételi díjat visszautalja a Vásárló által megjelölt bankszámlára, illetve Utalvánnyal történt fizetés esetén új Utalványt küld részére (a felhasznált Utalvány érvényességi idejével). Amennyiben a Vásárló a Kurzus előtti héten, de legalább három nappal a Kurzus időpontja előtt mondja le a részvételt, a Szolgáltató a befizetett részvételi díj 20%-át bánatpénzként visszatartja, a fennmaradó összeget pedig visszautalja a Vásárló által megjelölt bankszámlára, illetve Utalvánnyal történt fizetés esetén új Utalványt küld részére (a felhasznált Utalvány érvényességi idejével). A Kurzus időpontját megelőző 3 napban történő lemondás esetén a befizetett részvételi díj nem jár vissza a Vásárló részére.

A Szolgáltató a Kurzusokat legalább 6 és legfeljebb 25 fő részvétele esetén tartja meg. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Kurzusok időpontját vagy tematikáját módosítsa. Amennyiben a Kurzusra kevesebb mint 6 fő jelentkezik, vagy a lemondások miatt a Résztvevők létszáma a Kurzus előtti napon 6 alá csökken, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Kurzust törölje. A módosításról, illetve a Kurzus esetleges elmaradásáról a Kurzus eredeti időpontja előtt lehetőség szerint legalább 24 órával e-mailben, illetve amennyiben telefonszám is rendelkezésre áll, telefonon is értesíti a Vásárlókat. A Szolgáltató az elmaradt Kurzusra befizetett részvételi díjat a Vásárló választása szerint részére visszafizeti vagy Utalvány formájában bocsátja rendelkezésére, ami bármely később időpontban meghirdetett, azonos tematikájú Kurzusra felhasználható az Utalvány érvényességi idején (1 év) belül.

A Szolgáltató a szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségének mértékét az ellenérték kétszeresének megfelelő összegben korlátozza.

4. A KURZUSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL SZABÁLYAI

A Kurzusok olyan szezonális péksütemény és egyéb sütő tanfolyamok, amelyek résztvevői (a továbbiakban: Résztvevők) egy elismert szakmai tudással rendelkező személy (cukrászmester) vezetésével péksüteményeket készíthetnek. A résztvevők a Kurzus végén névre szóló emléklapot és süteményes dobozt kapnak, melyben hazavihetik az általuk elkészített péksüteményeket. A Résztvevők az elkészített péksütemények receptjét a Kurzust követően e-mailben is megkapják.

A Kurzusok vezetője: Barabás Katalin cukrászmester (a továbbiakban: Kurzusvezető).

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Kurzusvezető akadályoztatása esetén más elismert szakmai tudással rendelkező személyt kérjen fel a Kurzus vezetésére, amiről a Vásárlókat a Kurzus időpontja előtt lehetőség szerint legalább 24 órával a Webshop oldalán, valamint e-mailben is értesíti.

A Résztvevők Jegyét (részvételi jogosultságát) a Kurzus megkezdése előtt a Kurzusvezető ellenőrzi. Azok a Résztvevők, akik nem minősülnek egyúttal Vásárlónak, a Kurzuson való megjelenésükkel elfogadják a jelen Általános Szerződési Feltételek rájuk vonatkozó rendelkezéseit.

A Kurzusok szombati napokon kerülnek megrendezésre kb. 2,5 óra időtartamban. Az adott Kurzus időpontja és időtartama a Webshop „Kurzusok” menüpontjában kerül feltüntetésre. A Résztvevőknek javasolt a Kurzus kezdete előtt 10 perccel korábban megérkezni a helyszínre. A késve érkező Résztvevő bekapcsolódhat az aktuális munkafolyamatba, de az érkezését megelőzően elhangzott információk és elvégzett műveletek megismétlésére nincs lehetőség.

A Kurzusok helyszíne a Lipóti Látogatóközpont (9233 Lipót, Fő utca 58.), amely a Lipóti Pékség működő üzeme felett helyezkedik el. A helyszínt, az eszközöket és az alapanyagokat a Lipóti Pékség biztosítja, a Résztvevők saját alapanyagot vagy eszközt nem használhatnak. A Kurzus Résztvevőinek ügyelniük kell az általános higiénés szabályok betartására. A Kurzusok résztvevői igénybe vehetik a Látogatóközpont minden szolgáltatását (pl. parkoló, mellékhelyiségek) a Látogatóközpont használatának látogatókra vonatkozó általános feltételei szerint. A Kurzus során kávé és frissítő áll a Résztvevők rendelkezésére.

A Szolgáltató a Résztvevő által a Látogatóközpontba bevitt és/vagy ott hagyott dolgokért vagy értéktárgyakért felelősséget nem tud vállalni. A Szolgáltatónak nem áll módjában értékmegőrzőt biztosítani a Résztvevők részére.

A Kurzusvezető a Kurzus kezdetén tájékoztatja a Résztvevőket a Kurzus programjáról és menetéről, valamint a követendő biztonsági előírásokról. A Résztvevők kötelesek a Kurzus teljes időtartama alatt betartani a Kurzusvezető utasításait és tiszteletben tartani a Látogatóközpont használatának látogatókra vonatkozó általános feltételeit. A Kurzusvezető távozásra szólíthatja fel azt, aki az utasításokat nem tartja be, hátráltatja vagy akadályozza a Kurzus megtartását, akinek egészségi állapota, személyes higiénéje vagy magatartása a Kurzus többi Résztvevőjének egészségét vagy testi épségét nyilvánvalóan veszélyezteti, illetve aki viselkedésével a Kurzus többi Résztvevőjét egyébként zavarja.

A Kurzusvezető utasításainak be nem tartásából vagy egyébként a Résztvevő hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Kurzusvezető, valamint a Kurzuson részt vevő személy az aláírásával hitelesít.

5. A FOGYASZTÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELKEZÉSEK

5.1. A fogyasztó

A jelen Általános Szerződési Feltételek a fogyasztónak minősülő és a fogyasztónak nem minősülő Vásárlóval megkötésre kerülő szerződésekre egyaránt alkalmazandók, azonban a fogyasztónak minősülő Vásárló tekintetében a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő speciális rendelkezések irányadók.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény értelmében fogyasztónak minősül az az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül továbbá az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről szóló fogyasztói tájékoztatót a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltató elektronikus és telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet az alábbi elérhetőségeken:
• elektronikus levelezési (e-mail) cím: info@lionkey.eu
• telefonszám: +49 176 64922582 (hívható munkanapokon 10 és 17 óra között, valamint a kurzusok napján 10 és 15 óra között).

A Szolgáltató tekintetében a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

5.2. Elállási jog

A Szolgáltató felhívja a Vásárló figyelmét, hogy a Kurzuson való részvételre jogosító jegyek vásárlása esetén, mivel a Kurzus egy adott napon kerül megtartásra, a jogszabály rendelkezése szerint a Vásárlót nem illeti meg az indokolás nélküli elállási jog.

A fogyasztónak minősülő Vásárló Utalvány vásárlása esetén az Utalványt tartalmazó e-mail kézhezvételétől (hozzáférhetővé válásától) számított 14 napon belül bármikor indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Az indokolás nélküli elállási jog a vásárlás (szerződéskötés) és az Utalvány kézhezvétele közötti időszakban is gyakorolható.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát szükséges eljuttatnia postán vagy elektronikus úton küldött levél (e-mail) útján a Szolgáltató címére. A Vásárló elállási jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek 2. számú mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent említett 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségek egyikére:
• postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Gyöngyös utca 22.
• e-mail: info@lionkey.eu
Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti az Utalvány árát a Vásárló részére a vásárláskor használt bankszámlára történő átutalással, amelynek céljára az elállási nyilatkozatban a Vásárló bankszámlaszámának feltüntetése is szükséges. Ettől eltérő visszatérítési mód alkalmazására akkor van lehetőség, ha ahhoz a Vásárló kifejezett hozzájárulását adja; ebből eredően a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terhelheti.

Az az Utalvány, amelynek vonatkozásában a Vásárló az elállási jogát gyakorolta, az elállási nyilatkozat Szolgáltató általi kézhezvételének időpontjától érvénytelen és nem váltható be. Amennyiben a Vásárló vagy más személy az Utalványt az elállási nyilatkozat elküldését követően mégis felhasználja és a Webshopban egy adott kurzusra beváltja, az Utalvány ellenértéke nem jár vissza a Vásárló részére.

A Kurzusra történő időpontfoglalást követően a Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát.

5.3. Panaszügyintézés

A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés teljesítésével összefüggő, illetve a Szolgáltatónak az Utalványok értékesítésével, valamint a Kurzusok megtartásával közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó bármely panaszát szóban (telefonon) vagy írásban (e-mailben vagy postai úton) közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségein:
• levelezési cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Gyöngyös utca 22.
• elektronikus levelezési (e-mail) cím: info@lionkey.eu
• telefonszám: +49 176 64922582 (hívható munkanapokon 10 és 17 óra között, valamint a kurzusok napján 10 és 15 óra között).

A panaszügyintézés helye a Szolgáltató székhelye (9200 Mosonmagyaróvár, Gyöngyös utca 22.). A Szolgáltató felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy személyes ügyfélfogadásra alkalmas helyiséget nem tart fenn, a szóbeli panaszok kizárólag telefonon közölhetők a fent megjelölt időtartamokban.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. A Szolgáltató a telefonon közölt szóbeli panaszt egyedi azonosítószámmal látja el.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt annak beérkezését követő 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

5.4. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztónak minősülő Vásárló a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügyben a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez is fordulhat a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületek listája és elérhetősége a békéltető testületek honlapján (www.bekeltetes.hu) található.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, elérhetősége:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Székhely: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Telefon: +36-96-520-217
Weboldal: https://gymsmkik.hu/bekelteto

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot az Európai Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók és az Európai Unióban letelepedett szolgáltatók közötti, online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésére. A fogyasztónak minősülő Vásárló az online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos panasz esetén ezt az Európai Bizottság által működtetett internetes felületet, az online vitarendezési platformot (OVR platform) is igénybe veheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése (alternatív vitarendezés) céljából. Az OVR platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

Hatálybalépés: 2021. október 5.

1. SZÁMÚ MELLÉKLET

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ
A KELLÉKSZAVATOSSÁGRA ÉS A TERMÉKSZAVATOSSÁGRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉGRŐL

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint- az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
• Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság:

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Az Utalvány hibája esetén Ön – választása szerint – kellékszavatossági jogát érvényesítheti vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

Az Utalvány akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Szolgáltató által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az Utalvány gyártójával (azaz a Szolgáltatóval) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (Szolgáltatónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval (Szolgáltatóval) szemben érvényesítheti.

2. SZÁMÚ MELLÉKLET

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA
(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: LIONKEY Korlátolt Felelősségű Társaság
9200 Mosonmagyaróvár, Gyöngyös utca 22.
info@lionkey.eu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Az átvétel időpontja: …………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó neve: ……………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó címe: ……………………………………………………………………………………………………….

A fogyasztó bankszámlaszáma: ……………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kelt: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

_______________________

[1] Kérjük az utalvány/ok típusát és mennyiségét írja be

Kosár
  • Nincs termék a kosárban.